Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng khó khăn

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển vùng khó khăn

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng phát triển của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc chuyển đổi số cũng đang được đẩy mạnh, trở thành nền tảng phát triển kinh tế-xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc ở mỗi địa phương. Chuyển đổi tư duy Thị xã Sa Pa (Lào Cai) đang tích cực chuyển đổi số, từ cấp thị xã đến cấp xã, phường đều thành lập ban chỉ…

Đọc tiếp